Auto Greeter

  • Auto Greeter Multi Room
  • Phần mềm cổng chào Paltalk GA miễn phí
  • Chú ý: cài đặt Paltalk như hình dưới để sử dụng cổng chào
  • version 1.3.0.0 update …