MusicBot Online v2.5.1.1 for New Paltalk

 • Version 2.5.1.1
 • Add server nhaccuatui.com (320kbps) , nhac.vn, youtube.com
 • Fix Bugs
 • ———————————————————————————–
 • [ COMMAND BOT ]
  • FIND NHẠC
   • [f,!f,s,!s] tên bài hát, casi
  • MORE SONG
   • [!m,m,more,!more]
  • MARK FAVORITE
   • [mk,!mk,!mark]
   • [mkme,!mkme]
   • [mk a,b,c]
  • UNMARK FAVORITE
   • [unmk!unmk]
   • [unmk a,b,c]
  • PLAY FAVORITE
   • [+pfav,!playfav,playfav]
  • UN PLAY FAVORITE
   • [-pfav,unplayfav,!unplayfav]
  • ADD SONG RANDOM
   • [!p tên bai hat, casi]
   • [!pa tên bài hát, casi]
  • CHECK TIME
   • [!t,t]
  • CHECK FAVORITE SONG
   • [fav,!fav]
  • CHECK REQUEST SONG
   • [!c,c]
  • CHECK LIMIT
   • [!l,l]
  • CHECK ADMINBOT
   • [!us,us]
  • ADD ADMINBOT
   • [!au nick]
  • REMOVE ADMINBOT
   • [!ru nick]
  • MICROPHONE
   • [!mic,unmic]
  • CHANGE SERVER BOT
   • [!sv 1,2]
  • REMOVE ALL REQUEST SONG
   • [!rmme,rmme]
  • CHECK NEXT SONG
   • [!n,n]
  • REMOVE ALL FAVORITE SONG
   • [!rmfav,rmfav]
  • REMOVE REQUEST A,B,C
   • [!rm a,b,c]
  • COPY FAVORITE SONG
   • [!copy nick]
  • PAUSE PLAY BOT
   • [!pause,!play]
  • BOT AI
   • !bot câu hỏi của bạn
 • ————————————————————-
 • Fix Window 7 không mở bot được download file dưới
  • Đăng nhập để download
 • Download Bot