MusicBot Offline + Online v1.8.0.7 for New Paltalk

 • Version 1.8.0.7
 • thêm chức năng giữ lại data khi update new version
 • update text font old paltalk
 • Fix Scanfile Window 7
 • Add support Paltalk Messenger
 • Fix some bugs
 • Add server online + mark song Online
 • Fix …….
 • Bot AI, Bot có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn
  • Command sử dụng Bot AI: !bot câu hỏi của bạn
   • [Bot AI là trí tuệ nhân tạo, có thể trả lời tất cả câu hỏi của bạn]
 • Fix Bugs
 • ———————————————————————————–
 • [ COMMAND BOT ]
  • RIÊNG COMMAND BOT OFFLINE CÁC BẠN CÓ THỂ TỰ CHỈNH THEO Ý CỦA BẠN TRONG BOT
   • FIND NHẠC
    • [f,!f,s,!s] tên bài hát, casi
   • MORE SONG
    • [!m,m,more,!more]
   • MARK FAVORITE
    • [mk,!mk,!mark]
    • [mkme,!mkme]
    • [mk a,b,c]
   • UNMARK FAVORITE
    • [unmk!unmk]
    • [unmk a,b,c]
   • PLAY FAVORITE
    • [+pfav,!playfav,playfav]
   • UN PLAY FAVORITE
    • [-pfav,unplayfav,!unplayfav]
   • ADD SONG RANDOM
    • [!p tên bai hat, casi]
    • [!pa tên bài hát, casi]
   • CHECK TIME
    • [!t,t]
   • CHECK FAVORITE SONG
    • [fav,!fav]
   • CHECK REQUEST SONG
    • [!c,c]
   • CHECK LIMIT
    • [!l,l]
   • CHECK ADMINBOT
    • [!us,us]
   • ADD ADMINBOT
    • [!au nick]
   • REMOVE ADMINBOT
    • [!ru nick]
   • MICROPHONE
    • [!mic,unmic]
   • CHANGE SERVER BOT
    • [!sv 1,2]
   • REMOVE ALL REQUEST SONG
    • [!rmme,rmme]
   • CHECK NEXT SONG
    • [!n,n]
   • REMOVE ALL FAVORITE SONG
    • [!rmfav,rmfav]
   • REMOVE REQUEST A,B,C
    • [!rm a,b,c]
   • COPY FAVORITE SONG
    • [!copy nick]
   • PAUSE PLAY BOT
    • [!pause,!play]
   • BOT AI
    • !bot câu hỏi của bạn
   • ————————————-
 • Download Bot
  • Đăng nhập để download
 • Fix Window 7 Không mở bot được download file dưới