• Nhận làm Bot Nhạc riêng cho room
  • Không giới hạn bao nhiêu người sử dụng
  • Chỉ sử dụng riêng cho room của bạn
  • Cá nhân hoá Bot Nhạc theo room
  • Bạn có thể send cho 100 người sử dụng tại room của bạn
  • Vui lòng liên hệ Admin